Podržite ovaj projekat

Ovaj projekat pokriva slijedeće mjere:

  • izrada šeme procjene invaliditeta prema međunarodnim kriterijima za obuhvatanje osoba sa najtežim invaliditetom (prema austrijskom modelu za procjenu stepena invaliditeta to je šesti i sedmi stepen)
  • Procjena invaliditeta i obuhvatanje osoba sa teškim invaliditetom u BiH
  • Izvod prvih preporuka za politiku i javnu upravu za procjenu invaliditeta, kao i dalji postupak.

Optimizacija metode za procjenu invaliditeta

Trenutna procjena invaliditeta u BiH, koja se koristi od strane Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, se baziza na medicinskoj procjeni invaliditeta, što modernim mjerilima „UN-Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom“ ne odgovara.

Stoga su u posljednje 2 godine od strane bosanskih i austrijski stručnjaka diskutovane i isprobane druge metode za procjenu invaliditeta :

  • Austrijski model ocjene invalidnosti „Stepen invaliditeta“: Ovaj model je namjenjen za osobe sa invaliditetom kojima je potrebna redovna tuđa pomoć i njega. Dolazi do primjene kada je osobi sa invaliditetom potrebna tuđa pomoć i njega više od 50 sati mjesečno. Iznos naknade zavisi od stepena invaliditeta. Postoji stepen invaliditeta od 1 (sa minimalnom potrebom tuđe pomoći i njege) do 7 (24 satna tuđa pomoć i njega).

 

  • U Republici Srpskoj se koristi „Barthel-Test“. Ovo je jednostavan i djelotvoran instrument kod osoba sa fizičkim invaliditetom koji obuhvata preostale sposobnosti osobe sa invaliditetom sa stepenovanjem od 20 bodova, ali nije odgovarajući za ostale vrste invaliditeta.

 

  • “International Classification of Functionality, Disability and Health – ICF“ ima potpuno drugačiji i složeniji pristup. Ova bio-psiho-socijalna procjena je razvijena od strane WHO (World Health Organisation = Svjetska zdravstvena organizacija). Ova međunarodna klasifikacija pored zdravstvstvenog sektora uzima u obzir i socijalni sektor. S obzirom da se sposobnost funkcionisanja i invaliditet pojedinca uvijek javlja u kontekstu, ICF također uključuje i faktore okoline.

Podržite ovaj projekat

U obimnim predhodnim radovima od strane Doctors for Disabled su upoređeni pomenuti sistemi klasifikacije :

Polazeći od toga u ovom projektu će se uzeti odgovarajuća šema procjene stepena invaliditeta za osobe sa teškim invaliditetom (koje Austrijskom modelu ocjene invalidnosti „Stepen invaliditeta“ stepenu njege 6 i 7 odgovaraju) koja će u BiH biti razvijena od strane tima stručnjaka. Komisija stručnjaka se sastoji od medicinskih stručnjaka iz BiH (npr. „Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja ”) i Austrije, zamjenika lokalnih vlasti i socijalnih ustanova, kao i samih osoba sa invaliditetom.

Poslije toga treba uslijediti obuka osoblja uprave (npr. Socijalnih ustanova), koji imaju pristup podacima o osobama sa teškim invaliditetom. Tako bi se obuhvatanje osoba sa invaliditetom što efikasnije obavilo.

Postepeno obuhvatanje i procjena osoba sa teškim invaliditetom

U BiH manjkaju raspoloživi podaci o osobama s invaliditetom. Prema tome je neophodno prikupiti podatke o osobama sa teškim invaliditetom. Potrebno je da se testira što više osoba sa invaliditetom. Taj broj zavisi između ostalog od postojećih resursa, kao i koliko teško je doći do samih podataka o tim osobama.