Bosnian Doctors for Disabled | Official Website

Šta radimo

Šta radimo

„Bosnian Doctors for Disabled“ je nevladina organizacija koja kroz servis personalne asistencije pruža podršku osobama sa teškim invaliditetom u BiH.

Naša Oganizacija također pruža edukacije za buduće personalne asistente, kao i korisnike servisa personalne asistecije (osobe sa invaliditetom).

Konstantno radimo na širenju Filozofije samostalnog života.
Zagovaramo i lobiramo uvođenja socijalnog principa procjene procenta invaliditeta, ali i uvođenje servisa podrške u zakone o socijalnoj zaštiti u FBiH.

Organizacija „Bosnian Doctors for Disabled“, kao članica Evropske mreže za samostalan život (European Network on Independent Living – ENIL), je zajedno sa ostalim organizacijama osoba sa invaliditetom iz cijele BiH sredinom 2019. godine osnovala i neformalnu mrežu pod nazivom “Centar za samostalan život” (Center for Independent Living = CIL), koja zastupa svjetsku Filozofiju samostalnog života i njene vrijednosti.

Namjera nam je ujediniti organizacije osoba sa invaliditetom u zajedničkom ostvarivanju prava osoba sa invaliditetom u svim segmentima društva: pravo na obrazovanje, zapošljavanje, pravo na okolinu bez prepreka, samostalan život sa akcentom na uspostavljane servisa koji to omogućavaju, kao što je servis personalne asistencije.
Uprkos kratkom postojanju CIL mreže u Bosni i Hercegovini nadamo se da ćemo kroz saradnju sa partnerskim organizacijama doprinijeti većoj uključenosti osoba sa invaliditetom i boljeg kvaliteta života.